Předstátnicová stáž z chirurgie – B01055, akademický rok 2023/2024

Vážení studenti, 

Výuka předstátnicové stáže z chirurgie (předmět B01055) bude probíhat na pracovištích 

I. chir. klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie  
II. chir. klinika – kardiovaskulární chirurgie 
III. chir. klinika 1. LF UK – Motol 
Chirurgická klinika 1. LF UK – FTN 
Chirurgická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce 
Klinika transplantační chirurgie IKEM
 
Oddělení dětské chirurgie a traumatologie – FN Bulovka

Stáž trvá celkem 7 týdnů. Výuka na jednotlivých pracovištích probíhá celkem 5 týdnů, pondělí-čtvrtek. Každý pátek bude seminář v posluchárně 1. chirurgie VFN (viz rozpis seminářů). 
6. týden bude částečně pro zbylé semináře, zápočtový test, konzultace a studijní volno. 
V 7. týdnu proběhnou státní zkoušky. 

Rozdělení studentů před začátkem stáže: 

Studenti se před začátkem stáže rozdělí do jednotlivých skupin (sk01-Sk15) v tabulce:
https://cunicz-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/29656541_cuni_cz/EejJvcZAsM1OoXh_NYIkX5MBJgm0Urmfr1u_Sqc-jyAprA?e=R779iT

Rotace na jednotlivých pracovištích 

Výuka probíhá v 8:15 – 13:00 na všech pracovištích.  
Stáž probíhá každý od pondělí do čtvrtka. V pátek je přednáška. 
Studenti absolvují 3 týdny na jednom pracovišti (Motol, FTN, I.chir VFN, Bulovka),1 týden na dětské chirurgii Bulovka a 1 týden na kardiochirurgii/cévní chirurgii (II. chir VFN), viz rozpis skupin. 

Výuka na jednotlivých pracovištích je koncipována tak, aby probíhala co nejvíce v kontaktu s pacientem, asistencí na sálech, asistencích na ambulancích. Přednášky jsou tedy pouze v pátek.

1. týden2 . týden3. týden4. týden5. týden
Sk. 1II. chirurgieDětskáMotolMotolMotol
Sk. 2Chir.BulovkaII. chirurgieDětskáChir.BulovkaChir.Bulovka
Sk. 3I. chirurgieI. chirurgieII. chirurgieDětskáI. chirurgie
Sk. 4FTNFTNFTNII. chirurgieDětská
Sk. 5DětskáIKEMIKEMIKEMII. chirurgie

FTN:

Pavilon G3, 1. patro, sekretariát. 
Týká se skupiny č. 4 (2., 3., 5. týden) viz tabulka
Studenti se budou hlásit v 8:15 na sekretariátě. 
Časový harmonogram dalších dní bude upřesněn na místě.  
Stránky kliniky

Chirurgie Motol: 

FN Motol, Modrý pavilon, komunikační uzel C, 1. patro, sekretariát. 
Týká se skupiny č. 1 (3., 4., 5. týden) viz tabulka.
První den se budou studenti hlásit v 9:00 u MUDr. Libáňského. 
Časový harmonogram dalších dní bude upřesněn na místě.  
Stránky kliniky

Chirurgie Bulovka: 

Nemocnice Bulovka, chirurgická klinika. Studenti se budou hlásit v 8:15 na sekretariátě. 
Týká se skupiny č. 2 (1., 4., 5. týden) viz tabulka.
Časový harmonogram dalších dní bude upřesněn na místě.  
Stránky kliniky

II. chirurgie VFN 

VFN, Pavilon A2, 4. patro, sekretariát 
Studenti se budou hlásit v 8:15 na sekretariátě. 
Časový harmonogram dalších dní bude upřesněn na místě.  
Stránky kliniky

Dětská chirurgie Bulovka:

FN Bulovka, budova 5, 1. patro
Studenti se budou hlásit v 8:15 na sekretariátě. 
Časový harmonogram dalších dní bude upřesněn na místě.  
Stránky kliniky

I. chirurgie VFN:

VFN, 1. chirurgie VFN, budova A8

Týká se skupiny č. 3 (1., 2. a 5. týden)
Jednotlivé skupiny budou rozděleny mezi ambulance a operační sály.
Studenti jsou přiřazeni k jednotlivým lékařům na ambulancích a operačních sálech. Cílem je co největší zapojení do praxe.

Studenti vypsaní na ambulance se od pondělí do čtvrtka schází převlečeni v „bílém“ před místností hlášení v 8:20.

 • V pondělí v 8:45 (sraz před místností hlášení) si s as.MUDr. Břízou projdou oddělení, rozdělí si pacienty, které pak zpracují jako kazuistiku a následující dny prezentují v rámci kazuistických seminářů. Po zpracování kasuistiky se medici přiřadí na amblance podle tabulky viz níže.
 • V úterý v 8:20 proběhne kasuistický seminář s Doc. MUDr. Jaroslav Čermákem, po skončení semináře se studentni opět vydají na ambulance dle rozpisu
 • Ve středu kasuistický seminář není, studentni jsou na ambulancích dle rozpisu a času – Rozdělení mediků 1. chirurgie VFN.xlsx
 • Ve čtvrtek v 8:20 proběhne kasuisktický seminář s MUDr. Břízou/MUDr. Klofandou, po skončení semináře se studentni opět vydají na ambulance dle rozpisu
 • Rozdělení mediků 1. chirurgie VFN.xlsx

Skupiny vypsané na operační sály semináře neabsolvují, každý den v 7:50 vyčkají lékaře před šatnami operačních sálů.

Každý pátek probíhá seminář dle programu ve velké posluchárně.

Má-li někdo problém s návštěvou operačních sálů (těhotenství, kolaps při pohledu na krev, postalimentární/postethylická nevolnost), není problém se vyměnit s kolegou z ambulance, jen prosím ponechte stejně velké skupiny, tedy výměna studenta za studenta. 

Klinika transplantační chirurgie IKEM 

Na klinice se věnujeme transplantační chirurgii (transplantace jater, ledvin, pankreatu), břišní chirurgii (zaměření na onkochirurgii a hepatopankreatobiliární problematiku) a cévní chirurgii v plném rozsahu. V rámci stáže je možné se aktivně účastnit provozu na operačních sálech, konzultovat pacienty u lůžka či diskutovat jednotlivé případy včetně prezentace nálezů ze zobrazovacích metod.

Stáž probíhá jednou týdně vždy v úterý. Vybraní studenti dorazí v 8:45 na sekretariát KTCH ve 4. patře, dveře č. 4018 

Kapacita je 6 studentů. 
Stránky kliniky

Noční služba

Student absolvuje v rámci stáže jednu noční službu. Možno absolvovat na kterémkoliv ze zmíněných pracovišť. Může proběhnout kterýkoliv den v průběhu stáže, domluví si studenti na konkrétním pracovišti, čas cca 17 – 21 hod. Další den probíhá výuka normálně.

Stáž mimo fakultní nemocnice: 

Od letošního akademického roku (2022/2023) je možné absolvovat 3 týdny předstátnicové stáže z chirurgie mimo fakultní nemocnice.  
Podmínkou je chirurgické pracoviště lůžkového typu (nikoliv tedy ambulantní provozy a jednodenní chirurgie) se zaměřením na všeobecnou, břišní a úrazovou chirurgii. 
Další podmínkou je, aby s daným pracovištěm byla již uzavřená rámcová smlouva. Je tedy třeba předem kontaktovat garanta nebo studijní oddělení, je li vámi vybrané pracoviště možné.
Poslední 2 týdny absolvuje student stáž ve fakultní nemocnici s některou z jednotlivých skupin. 
Smlouvu s nemocnicí si student domluví se studijním oddělením, nikoliv s garantem 
Student před stáží kontaktuje garanta předmětu, je-li vybrané chirurgické pracoviště odpovídající, abychom se na konci vyhnuli zmatkům. 

Stáž v rámci Erasmu: 

Předstátnicovou stáž z chirurgie je možné absolvovat rozsahu 5 týdnů v zahraničí. 
Student předem informuje garanta s výběrem nemocnice, kde stáž proběhne. Zápočtový test je závazný i pro studenty, kteří absolvují stáž v rámci Erasmu. 

Přednášky a klinické semináře

Klinické semináře:

Klinické semináře probíhají každý pátek 8:30 – cca 12:00 ve velké posluchárně 1. chirurgické kliniky, budova A8, přízemí. Účast je povinná.
Pořadí seminářů v rámci jednotlivých týdnů bude vždy v daném týdnu upraveno a zveřejněno v Teamsech.

Dětská chirurgieProf. MUDr. Šnajdauf
Traumatologie končetin a páteře u dětíprof. MUDr. Havránek
Náhlé příhody břišníMUDr. Chrz, MUDr. Koželský
Intenzivní péče z pohledu chirurga, ABRMUDr. Koželský
Traumatologie dospělýchMUDr. Paclík
Diagnostika a léčba kolorektálního karcinomuMUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
Kardiovaskulární chirurgieProf. MUDr. Lindner
Zobrazovací metody v chirurgiiMUDr. Hořejš, CSc, MUDr. Beneš

Přednášky:

Náhlé příhody břišní, MUDr. Jan Pastor:

Zobrazovací metody v chirurgii, MUDr. Beneš – in progress

Další přednášky budou dodány ASAP.

Zápočtový test: 

Zápočtový test proběhne po poslední přednášce ve 12:00 v terminálovně, v budově pod studovnou, U nemocnice 4, přízemí 
Studenti, kteří test napíší, dostanou na místě zápočet. 
Přineste sebou prezenční archy. 
Test je multiple-choice, na splnění je třeba 80 %. 

Státní zkouška: 

Státní zkouška se skládá z otázek :

 • obecné chirurgie
 • speciální chirurgie
 • traumatologie
 • kardiochirurgie
 • poznání nástrojů
 • radiologie 

Termíny ke státní zkoušce

Garant předmětu zveřejní v SIS nejpozději 6 týdnů před konáním státní zkoušky požadavky ke státní zkoušce.

Řádný a dva opravné termíny konání státní zkoušky nebo její části stanoví děkan nebo jím pověřený garant předmětu tak, aby bylo možno státní zkoušku nebo její část opakovat nejdříve po 21 dnech.

Otázky ke státní zkoušce z chirurgie

Omluva ze státní zkoušky z chirurgie

Upozorňujeme studenty na propadání státnicového termínu podle čl. 9 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy z 8. února 2018: „Nedostaví-li se student ke státní zkoušce nebo její části, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá.

Řádnou omluvou se rozumí:

 • email omluva zaslaná před konáním státní zkoušky + písemná forma zanesená na sekretariát 1.chirurgické kliniky VFN a 1LF UK, nejpozději do 5 pracovních dnů.
 • Není-li provedena řádná omluva, student není klasifikován a termín zkoušky propadá.

Soubory ke stažení

Doporučená literatura

3. ročník

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6. 

KRŠKA, Zdeněk. Techniky a technologie v chirurgických oborech: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3815-4. 

PÁRAL, Jiří. Malý atlas obvazových technik. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2255-9. 

4. a 6. ročník

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6. 

KRŠKA, Zdeněk. Techniky a technologie v chirurgických oborech: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3815-4. 

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Speciální chirurgie. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 978-80-7492-128-5. 

ŠVÁB, Jan. Náhlé příhody břišní. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-485-0. 

KRŠKA, Zdeněk, David HOSKOVEC a Luboš PETRUŽELKA. Chirurgická onkologie. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4284-7. 

FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK, ed. Chirurgie v kostce. 2., dopl. a přeprac. vyd. 

WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-211-4. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-1005-1.

Komunikace s garantem: 

Vzhledem k tomu, že VFN email hází velké množství emailů do spamu, neobdržíte li do cca 2 dnů odpověď, kontaktujte mne přes teamsy event oslovte sekretariát 1. chirurgické kliniky.  

Kristian Chrz – kristian.chrz(zavináč)vfn.cz
Šimon Malý – simon.maly(zavinac)vfn.cz

About admin 349 Článků
Administrátor LF1.CZ Kontakt: lf1cz@seznam.cz

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*