Anesteziologický kmen

Anestziolog

Agregace informací z webových stránek MZd ČR, poslední aktualizace 21. prosinec 2019

Anesteziologický kmen (Plné znění, PDF, 11 MB) je kmen pro následující obory:

Předepsané stáže

 • Anesteziologie a intenzivní medicína: 2 měsíce
 • Chirurgie: 2 měsíce
 • Vnitřní lékařství: 2 měsíce
 • Anesteziologie a intenzivní medicína: 24 měsíců
  • Lékař zařazený do oboru urgentní medicína může až 6 měsíců absolvovat na pracovišti urgentní medicíny

Předepsané kurzy

 1. Lékařská první pomoc
 2. Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
 3. Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
 4. Radiační ochrana
 5. Základy anesteziologie a intenzivní medicíny

Doporučená literatura ke zkoušce po kmeni:

 1. LARSEN, Reinhard a kol: Anestezie. Grada Publishing, Praha, 2. vydání, 2004.
 2. BARASH, Paul G. a kol.: Klinická anesteziologie. Překlad 6. vyd. Grada Publishing, Praha 2015.
 3. VYMAZAL, Tomáš a kol.: Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým. Mladá fronta, Praha 2015.
 4. MÁLEK, Jiří. Praktická anesteziologie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016.
 5. ŠEVČÍK, P. a kol.(eds): Intenzivní medicína. 3., přepracované a rozšířené vydání, Galén, Praha 2014.
 6. ČERNÝ, Vladimír, Martin MATĚJOVIČ a Pavel DOSTÁL. Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně. Praha: Maxdorf, c2009. Intenzivní medicína.

Otázky ke zkoušce po kmeni (triplety):

 1.  
  1. Acidobazická rovnováha
  2. Anestezie u výkonů mimo operační sály, ambulantní anestezie
  3. Akutní břicho, krvácení do GIT
 2.  
  1. Alergie, anafylaxe
  2. Anesteziologický přístroj, sonografie
  3. Akutní koronární syndrom a srdeční selhání v perioperačním období
 3.  
  1. Analgetika, opioidy
  2. Astma bronchiale, CHOPN a jejich význam pro obor
  3. Anafylaxe a anafylaktický šok
 4.  
  1. Autonomní nervový systém a jeho význam pro obor
  2. Epidurální a subarachnoidální analgezie/anestezie
  3. Elektroimpulzoterapie
 5.  
  1. Distributivní šok
  2. Monitorace hloubky anestezie, analgezie a svalové relaxace
  3. Aspirace – diagnostika a léčba
 6.  
  1. Enterální a parenterální výuka
  2. Monitorace oběhu
  3. Bronchospasmus, laryngospasmus
 7.  
  1. Farmaka ovlivňující hemokoagulaci (pozitivně i negativně)
  2. Monitorace oxygenace a ventilace (pulzní oxymetrie, kapnomentrie, analýza vydechovaných plynů)
  3. Anestezie/zajištění dýchacích cest u nemocného se zvýšeným rizikem aspirace
 8.  
  1. Farmaka používaná při KPR
  2. Nejčastější otravy a jejich řešení
  3. Embolizace v průběhu anestezie – vzduchová a nevzduchová
 9.  
  1. Farmakodynamika v anesteziologii a intenzivní medicíně
  2. Nejčastější život ohrožující komplikace na operačním sále a jejich řešení
  3. Hyperkalémie, ostatní poruchy vnitřního prostředí
 10.  
  1. Farmakokinetika v anesteziologii a intenzivní medicíně
  2. Periferní nervové blokády a jejich komplikace
  3. Hypotenze a hypertenze na operačním sále
 11.  
  1. Hypovolemický šok (krvácení, hypovolémie, dehydratace)
  2. Perioperační analgezie
  3. Hypoxie v perioperačním období
 12.  
  1. Inhalační anestetika
  2. Perioperační management pacienta s ASA III a více
  3. KPR a poresuscitační péče
 13.  
  1. Interakce srdce/plíce
  2. Perioperační management pacientů s BMI nad 35
  3. Maligní hypertermie
 14.  
  1. Intravenózní anestetika, TIVA, antidota
  2. Perioperační management pacientů s diabetes mellitus
  3. Obtížná ventilace obličejovou maskou – kritéria a postup
 15.  
  1. Jaterní a renální selhání
  2. Perioperační management pro chirurgii hlavy a krku (NCH, oční, ORL a stomatochirurgie)
  3. Obtížné zajištění dýchacích cest – neočekávané
 16.  
  1. Kardiogenní šok, srdeční selhání
  2. Perioperační management u akutních výkonů v gynekologii a porodnictví
  3. Obtížné zajištění dýchacích cest – očekávané
 17.  
  1. Krvácení a hemostáza, DIC a poruchy hemokoagulace
  2. Perioperační management u pacientů s ICHS
  3. Pneumothorax
 18.  
  1. Kyslík, kyslíková terapie, hypoxie, hyperoxie
  2. Perioperační management u seniorů, ERAS
  3. Postup při technické poruše anesteziologického přístroje, výpadku proudu, požáru
 19.  
  1. Látky ovlivňující kardiovaskulární systém užívané v AIM
  2. Perioperační management v břišní chirurgii, akutní břicho
  3. Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom
 20.  
  1. Lokální anestetika a jejich použití
  2. Perioperační management v ortopedii
  3. Přístup k nemocnému s akutní dušností
 21.  
  1. Mechanismy anestezie a nervové blokády
  2. Perioperační management v urologii
  3. Přístup k nemocnému s akutní poruchou vědomí
 22.  
  1. Nitrolební kompartment, edém mozku
  2. Pooperační nausea a zvracení
  3. Přístup k nemocnému s bolestí na hrudi
 23.  
  1. Obstruktivní šok, masivní embolie
  2. Pooperační delirium, pooperační kognitivní dysfunkce
  3. Přístup k nemocnému s infekcí a pozitivním qSOFA
 24.  
  1. Popáleniny, hypertermie, hypotermie, tepelná homeostáza
  2. Předoperační vyšetření, stratifikace rizika, premedikace, lačnění
  3. Život ohrožující poruchy rytmu a jejich léčba
 25.  
  1. Respirační selhání
  2. Sdružená poranění, polytrauma
  3. Toxická reakce na lokální anestetikum, total spinal
 26.  
  1. Sepse, septický šok
  2. Transport kriticky nemocného
  3. Zástava oběhu defibrilovaná
 27.  
  1. Svalová relaxancia a jejich monitorování
  2. Zajištění dýchacích cest včetně krizového managementu
  3. Zástava oběhu nedefibrilovatelná
 28.  
  1. Tekutinová strategie perioperačně, transfuze
  2. Základy ATB terapie, profylaxe, hyg-epid. režim, nozokomiál. nákazy
  3. Zástava oběhu v dětském věku
 29.  
  1. Vztah ventilace/perfuze
  2. Základy dětské anestezie
  3. Život ohrožující krvácení a jeho léčba – peripartální, perioperační, traumatické
 30.  
  1. Základy antiarytmické terapie (farmakol. i nefarmakol.)
  2. Základy umělé plicní ventilace
  3. Přístup k nemocnému s křečovým stavem

Diskusní forum k postgraduálnímu vzdělávání

[bartag]?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*