Pomáhat i studovat.

Medic

Principy studia na 1.LF UK a uznávání praxe při pomoci ve zdravotnictví.
Hybridní podzim 2020. Vydáno dne 1.11.2020

Za nejdůležitější považujeme zapojení mediků do pomoci nemocnicím. Raději dobrovolně než povinně.

Proto jsme připravili rámcová pravidla, která mají umožnit pomáhat, a přitom rozumně studovat a/nebo studium dohnat, až se situace uklidní.

Bohužel nyní nelze odhadnout, co nás čeká, na jak dlouho, pro kolik lidí. Takže pravidla bude nutné upravovat. Vždy se budeme snažit hledat řešení, které dovoluje Pomáhat i studovat.

1.Výuka

Výuka pokračuje v hybridní podobě. Distanční formy výuky musí být dostupné i offline. Studijní materiály k jednotlivým probíraným tématům musí být k dispozici a dostupné z MS Teams nebo Moodle – pro studenty, kteří se nemohou účastnit on line výuky dle rozvrhu v důsledku pracovní povinnosti.
Výuka zahrnuje:

 • Přednášky a semináře:
  • Tvoří 50% hodinové dotace předmětu
  • Forma je distanční.
 • Praktická výuka/klinické stáže:
  • Tvoří cca 50%
  • Forma je presenční
  • Pokud nelze praktika absolvovat prezenčně nebo je výuka převedena do plně distanční podoby, postupuje se viz Náhrady

2. Principy uznávání praxe při pomoci ve zdravotnictví

(platí od vyhlášení nouzového stavu od 5.10.2020 do odvolání)

 • Praktická část výuky pro povolané nebo dobrovolníky bude uznána jako polovina požadovaného času stáží/praktik v předmětu, kterého se nemohou v důsledku pomoci účastnit. (tj. 25% hodinové dotace)
 • Praktická část výuky může být garantem oboru uznána ve větším rozsahu, pokud student bude pracovat na oborově specifických odděleních.
 • Praxe se započítává proti stážím proporčně – podle skutečně odpracovaných hodin (viz schéma příklady)
 • Uznávání letních praxí
  • Letní ošetřovatelská praxe (2.roč.): odpracované hodiny v rámci pomoci ve zdravotnictví lze odečíst z povinnosti letní praxe. Tyto hodiny ale nelze současně započíst proti výuce nebo uplatnit do VP.
  • Letní praxe 4. a 5. ročník: Po dohodě s garantem lze odpracované hodiny odečíst z povinnosti letní praxe. Tyto hodiny nelze současně započíst proti výuce nebo uplatnit do VP.
 • Podmínkou uznání pomoci ve zdravotnictví je:
  • Odevzdání potvrzení od zaměstnavatele garantovi předmětu, kde bude žádat o uznání praxe (praktické výuky). Potvrzení musí obsahovat: počet odpracovaných hodin, termín od-do, pracovní zařazení, oddělení
  • Práce typicky u lůžek na odděleních nebo ambulancích. Ne odběrová centra, call centra a laboratoře – tato podmínka se nevztahuje na studenty, kteří byli na tyto pozice povoláni na základě povinnosti.

3. Principy náhrad stáží/praktik

 • Studenti si budou nahrazovat výuku v nejbližším možném termínu. Při kumulaci všech náhrad a zkoušek koncem roku by nebylo možné výuku zvládnout ani při sebevětší snaze. Doporučujeme náhrady neodkládat a nahrazovat co nejdříve/průběžně.
 • Pracoviště budou průběžně nabízet náhrady podle svých možností v přiměřené kapacitě a termínech, aby studenti mohli náhrady splnit.
 • Ze strany garantů jednotlivých předmětů je nutné studentům poskytnout náhradu praktické výuky.
 • Studenti musí prokazatelně prezenčně absolvovat min 50% praktické výuky (tj. 25% výuky předmětu plánované rozvrhem). Tato podmínka platí i pro pracoviště, která byla z důvodů epidemiologické situace nucena přejít na plně distanční výuku.
 • Příklad 1: student prací zamešká 4 týdenní stáž. 2 týdny studuje distančně, ideálně průběžně. 1 týden stáže se uznává proti praxi. 1 týden (resp. 5 dní) si student nahradí (nejlépe co nejdřív.)

Příklad 2: Student zamešká 1 týdenní stáž (t.j. 25 hod). 1 den (6 hod) se uznává proti praxi, 1 den (6 hod) si student nahradí, 3 dny má student distanční studium.

 • Organizace náhrad bude vyžadovat vzájemnou vstřícnost.
 • Formy náhrad:
  • Individuální stáž s jiným kruhem (pokud jsou volná místa)
  • Individuálně po dohodě s vyučujícím (ambulance, stínování na oddělení)
  • Skupinové intenzivní stáže/cvičení ve zkrácené formě
  • Skupinové mimořádné stáže v prodloužení semestru, bude-li to nutné

4. Zkoušky

 • Zkoušky doporučujeme neodkládat.
 • Pracoviště budou vypisovat zkušební termíny podle původního harmonogramu a v případě potřeby přidají přiměřené množství dalších termínů.
 • Zkoušky budou nadále probíhat prezenčně (dokud to platné předpisy umožní)
 • Ve výjimečných případech a z objektivních důvodů je možná individuální domluva s garantem na zkoušce distanční za dodržení prováděcích předpisů
 • Ve výjimečných případech je po dohodě s garantem možné konat zkoušku před absolvováním praktické stáží u lůžka. Předmět však bude splněn až splněním všech studijních povinností, tedy absolvování stáží, zápočtu a úspěšné zkoušky. Tato možnost se typicky se týká krátkých stáží ve 4. ročníku a situace, kdy absolvování praktické části výuky/stáží brání pracovní povinnost nebo nedostupnost stáží.

5. Nové volitelné předměty 2+2 kredity (viz Teams)

Cílem volitelných předmětů je v bezpečném prostředí lépe studenty připravit na práci v nemocnicích a u vyšších ročníků také doplnit kvalifikaci Ošetřovatel (podmínkou je jednoduchá zkouška).

Za absolvování volitelného předmětu jsou přiděleny kredity Přehled předmětů je v tabulce, podrobnosti v Teams.

RočníkNázev Hod Kredkomentář
1. – 2. OšSIM Pro praxi I12 Praktické výkony a simulace
3. – 6. OšSIM Pro praxi II12 Praktické výkony a simulace
1. – 6. Ošetřovatelství u lůžka 150 Ošetřovatelská práce u lůžek

OšSIM = Ošetřovatelsví v simulacích.
About admin 349 Článků
Administrátor LF1.CZ Kontakt: lf1cz@seznam.cz

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*