Chirurgická propedeutika

Propedeutika

Výuka obecné chirurgie má cíl naučit posluchače symptomatologii chirurgických onemocnění, která se dají poznat fyzikálním vyšetřením, jež je doplněno základním instrumentálním a laboratorním vyšetřením. Obecná propedeutika učí studenty základům první lékařské pomoci a zahrnuje základní otázky úrazové chirurgie, prevence a léčení závažných poúrazových stavů.

Cílem výuky je zvládnutí pravidel asepse a antisepse, znalost základních způsobů znecitlivění, komplexního pooperačního ošetřování nemocných a rozpoznání i léčení pooperačních komplikací. Na stážích bude pokračováno v procvičování látky v rámci chirurgické propedeutiky: vyšetřování nemocných, cévkování, event. provádění menších chirurgických výkonů na odděleních či ambulancích. Bude věnována pozornost předoperační a pooperační péči o nemocné, ošetřování pooperačních komplikací. Do výukových programů bude včleněna obecná nauka o poraněních, chirurgických infekcích, právní předpisy v chirurgii, rehabilitace a základy dietetiky.

Témata (sylabus) na stáže z chirurgické propedeutiky.

 1. I. Vyšetřování chir. nemocného
 2. II. Vyšetřování chir. nemocného
 3. Principy anestezie (lokální, celková, inhalační, intravenosní, intubace)
 4. Předoperační příprava ( obecná, speciální), pohovor s nemocným
 5. Asepse, antisepse, sterilizace, desinfekce
 6. Příprava pacienta k operaci, postup chirurga při mytí a oblékání se na sále
 7. Operační technika
 8. Operační nástroje
 9. Malá chirurgie ( incize, exstirpace, panaricia, tracheostomie)
 10. Pooperační péče
 11. Pooperační komplikace
 12. Šok
 13. Rána, hojení ran
 14. Zlomeniny, typy, principy fixace
 15. Shrnutí – zápočty

Výuka chirurgické propedeutiky posluchačů III. ročníku 1. LF UK

letní semestr 2022 – 2023

Stáže: 
Na I. chirurgické klinice 1. LF UK budou stážovat studijní skupiny 1, 5, 7, 8, 12 a 13, skupiny 11, 16 a 3 na III. chirurgické klinice FN v Motole, skupina 4 a 10 na chirurgické klinice Thomayerovy nemocnice v Krči. Skupiny 2, 14 a 6 budou stážovat prvních 7 výukových týdnů na Klinice ortopedie 1. LF UK a ÚVN v Praze Střešovicích a následně budou pokračovat na I. chirurgické klinice, kde budou střídat skupiny 1, 12 a 5, které budou pokračovat na Klinice ortopedie 1. LF UK a ÚVN. Na chirurgické klinice 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce bude stážovat studijní sk.15. Skupina 9 bude rozdělena na dvě části a bude stážovat na Klinice transplantační chirurgie IKEM v Praze Krči a na Klinice ortopedie 1. LF UK a ÚVN, v průběhu semestru se studenti ze skupiny 9 na těchto dvou pracovištích vystřídají.

Výuka obecné chirurgie má cíl naučit posluchače symptomatologii chirurgických onemocnění, která se dají poznat fyzikálním vyšetřením, jež je doplněno základním instrumentálním a laboratorním vyšetřením. Obecná propedeutika učí studenty základům první lékařské pomoci a zahrnuje základní otázky úrazové chirurgie, prevence a léčení závažných poúrazových stavů.

Cílem výuky je zvládnutí pravidel asepse a antisepse, znalost základních způsobů znecitlivění, komplexního pooperačního ošetřování nemocných a rozpoznání i léčení pooperačních komplikací. Na stážích bude pokračováno v procvičování látky v rámci chirurgické propedeutiky: vyšetřování nemocných, cévkování, event. provádění menších chirurgických výkonů na odděleních či ambulancích. Bude věnována pozornost předoperační a pooperační péči o nemocné, ošetřování pooperačních komplikací. Do výukových programů bude včleněna obecná nauka o poraněních, chirurgických infekcích, právní předpisy v chirurgii, rehabilitace a základy dietetiky.

Zápočet bude udělen poslední výukový týden na základě prezence a po zhodnocení znalostí. Absence na stážích bude omluvena jen z vážných rodinných důvodů nebo na podkladě pracovní neschopnosti. Zápočet může udělit pouze učitel, ke kterému byl student přidělen po dobu celého semestru.

Přednášky z obecné chirurgie se budou konat pro posluchače 1 – 8 studijní skupiny na posluchárně I. chirurgické kliniky každé úterý od 12.30 – 14.00 hod. a pro skupiny 9 – 16 ve středu v téže době.

Odpřednesená témata budou vyžadována u zkoušky. 

Ve zkouškovém období od 5. 6. do 2. 7. 2023 složí posluchači zkoušku z chirurgické propedeutiky. Ke zkoušce je možné se přihlásit pouze po splnění studijních požadavků, které budou doloženy v prezenční listině. Ke zkoušce je rovněž možné, na doporučení kroužkového učitele, přihlásit se v předtermínu, který bude v průběhu semestru upřesněn.

Podrobný rozpis studentů stážujících na I. chirurgické klinice VFN a rozdělení studentů do skupin – viz rozpis v SISu event. nástěnka v přízemí budovy I. chirurgické kliniky VFN.
První den stáží se studenti dostaví v hodinu dle rozvrhu do přízemí kliniky (pavilon A8) před posluchárnu. Na stážích je třeba, aby studenti byli přezuti a měli vlastní fonendoskop a plášť.

Rozpis studentů stážujících na III.chirurgické klinice FN Motol /sk. 11, 16, 3/, na chirurgické klinice FTN v Krči /sk. 4 a 10/, na Klinice ortopedie v ÚVN /sk. 2, 14,  6, část 9/, na Klinice transplantační chirurgie IKEM v Praze Krči /část 9/ a chirurgické klinice Nemocnici Na Bulovce /sk. 15/ bude podle dispozic příslušného pracoviště. NÍŽE JSOU INFORMACE PRO STUDENTY STÁŽUJÍCÍ NA III.CHIRURGICKÉ KLINICE FNM PRAHA 5, MOTOL: KRUH č. 11, 16, 3

S t á ž e    III.r. – směr lékařství – kruh  č. 11,16 a 3                                        letní semestr   2022/2023 (B00634)

Stáže probíhají na III.chirurgické klinice 1.LF UK FN Motol, Praha 5,V Úvalu 84

Celý semestr tj. 1. – 15. týden (20.2.  –  2.6. 2023)Každý kroužek stážuje 1x týdně 2 vyučovací hodiny á 45 min., tj. celkem 30 vyučovacích hodin.

Kroužek  č.  11  –  pondělí 13:00  –  15:00                 Pastor,  Beneš

Kroužek  č.  16  – úterý     13:00  –  15:00                 Libánský, Ozaniak

Kroužek  č.  3  –   středa   13:00  –  15:00                 Vachtenheim, Novysedlák

(Původní termín stáží 14:15 – 16:15 možné posunout na dobu 13:00 – 15:00 po dohodě se studenty.)

Přednášky pro celý III.ročník všeobecného směru jsou v posluchárně l.chir.kliniky l. LF UK VFN, U nemocnice 2, Praha 2 – dle rozpisu l.chir.kliniky.

Š a t n a :  Klíče od šatny na ambulanci III.chirurgické kliniky, přízemí C, bude vydán pouze výměnou za index, či jiný průkaz. Šatna č. 3 se nachází v komunikačním uzlu E – -2.patro. Klíčky od skříněk u pí Adamovská 1.p.,uzel

D – C, naproti sekretariátu kliniky.

Pláště, přezůvky, fonendoskopy – nutné!!!

První den stáže si vyzvednout prezenční list na sekretariátu III.chir.kliniky.

Každý den stáže při odchodu si nechat potvrdit prezenci příslušným asistentem. Celkem 15x stáž.

Zápočet po skončení stáží s prezenčním listem – nutné pro platný zápočet, předat na sekretariát seznam studentů, kteří dostali zápočet, s doplněním údajů dle listu k zapsání zápočtů do SIS systému.

Bez zapsání zápočtů do SIS počítačového systému není zápočet platný.

Zkouška z chirurgické propedeutiky v řádném termínu bude po skončení stáží od 5.6. do 31.6.2023.   Rozpis bude vypracován po dohodě studentů  s  doc.. Libánským a as. Pastorem.  Na III. chirurgické klinice se zkouší pouze ti studenti, kteří zde absolvovali stáž.

Ke zkoušce je rovněž možné, na doporučení kroužkového lékaře, se přihlásit v předtermínu, který bude upřesněn v průběhu semestru

Dopolední termín předběžně 9-12h, odpolední 13 – 15h, skupiny po cca 6-8 studentech.  Bude upřesněno v 2. polovině semestru.

Otázky ke zkoušce:

 1. a Pooperační komplikace gastrointestinální a močové
  b Tetanus
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 2. a Principy léčby nádorových onemocnění
  b Ranné infekce
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 3. a Předoperační příprava
  b Principy rehabilitace chirurgických nemocných. Proleženiny
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 4. a Operační léčba zlomenin
  b Hojení ran (primární, sekundární, fáze hojení)
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 5. a Polytrauma, sdružená poranění
  b Základy infuzní terapie
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 6. a Celkové znecitlivění
  b Penetrující a nepenetrující poranění břicha
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 7. a Pooperační komplikace respirační a kardiovaskulární
  b Antibiotika v chirurgii
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 8. a Obecné zásady pooperační péče
  b Poranění velkých kloubů, zásady ošetřen
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 9. a Základní předoperační vyšetření
  b Šok – definice, dělení, obecné principy léčby
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 10. a Dokumentace v chirurgii
  b Zajištění žilních vstupů, způsoby aplikace léků
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 11. a Punkce, drenáž dutiny břišní a hrudní, indikace a provedení
  b Konzervativní léčba zlomenin
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 12. a Pooperační komplikace ranné
  b Klasifikace zlomenin
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 13. a Druhy stehů v chirurgii, šicí materiály, staplery
  b Stavění krvácení, první pomoc při krvácení
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 14. a Místní znecitlivění
  b První pomoc při zlomeninách /včetně otevřených/
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 15. a Zásady cévkování, druhy cévek. NGS, indikace a způsob zavedení
  b Poranění hrudníku. První pomoc
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 16. a Vyšetření kolenního kloubu
  b Hromadná poranění, zásady ošetření
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 17. a Nekrotizující a nenekrotizující infekce
  b Druhy ran a jejich ošetření
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 18. a Obvazy obinadlové, sádrové, typy obvazů
  b Definice NPB a základní rozdělení
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 19. a Hojení zlomenin
  b Poranění elektrickým proudem, termická poranění (popáleniny, omrzliny)
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 20. a Klinické vyšetření břicha
  b Základy transfúze, indikace, způsob provedení, komplikace
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 21. a Typy operací
  b Nozokomiální infekce. Definice, dělení
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 22. a Antisepse, asepse, dezinfekce, sterilizace
  b Zásady neodkladné resuscitace
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 23. a Konvenční a miniinvazivní přístupy v chirurgii
  b Základy plastické chirurgie, obecné principy, typy rekonstrukcí a uzávěrů defektů
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)
 24. a Paraklinická vyšetření v chirurgii (laboratorní vyšetření, zobrazovací metody)
  b Tracheostomie, koniopunkce
  c Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

Soubory ke stažení:

Literatura ke studiu

Povinná:

 • Zeman, Miroslav, Krška, Zdeněk. Chirurgická propedeutika. Praha: Grada, 2011, 512 s. ISBN 978-80-247-3770-6.
 • Krška, Zdeněk. Techniky a technologie v chirurgických oborech : vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2011, 262 s. ISBN 978-80-247-3815-4.
 • Páral, Jiří. Malý atlas obvazových technik. Praha: Grada Publishing, 2008, 238 s. ISBN 978-80-247-2255-9.

Doporučená:

 • Zeman, Miroslav, Krška, Zdeněk. Speciální chirurgie. Praha: Galén, 2014, 511 s. ISBN 978-80-7492-128-5.
 • Šváb, Jan. Náhlé příhody břišní. Praha: Galén : Karolinum, 2007, 205 s. ISBN 978-80-246-1394-9.
 • Ferko, Alexander, Šubrt, Zdeněk, Dědek, Tomáš, (eds.). Chirurgie v kostce. Praha: Grada Publishing, 2015, 511 s. ISBN 978-80-247-1005-1.
 • Pafko, Pavel. Základy speciální chirurgie. Praha: Galén : Karolinum, 2008, 385 s. ISBN 978-80-246-1451-9.
 • Wendsche, Peter, Veselý, Radek. Traumatologie. Praha: Galén, 2015, 344 s. ISBN 978-80-7492-211-4.

Zpět na Přehled studijních předmětů

About admin 349 Článků
Administrátor LF1.CZ Kontakt: lf1cz@seznam.cz