22. Vymknutí ramenního kloubu (ver. 2023)

Tato témata z úrazové chirurgie jsem sepsal jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Jsou zpracována dle znění aktuálních státnicových otázek. Materiál také může sloužit jako neoficiální literatura k přípravě na atestaci z chirurgie. Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů nebo nabízí více informací pro zájemce.

Zdroje:
McRae E, Esser M. Practical Fracture Treatment. Fifth edition. Churchill Livingstone Elsevier 2008.
Wendsche P, Veselý R et al. Traumatologie. Galén 2015
ATLS Student Course Manual. American College of Surgeons 2018
www.aofoundation.org
www.uptodate.com
Sukop A et al. Akutní poranění ruky. Galén 2013.
Zkušenosti mé a mých kolegů z I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK
Vypracoval: as. MUDr. Aleš Paclík
Kresba:as. MUDr. Eva Šimůnková
Editor: as. MUDr. Kristian ChrzGlenohumerální luxace tvoří 80% všech luxací; důvodem je nepoměr velikosti hlavice a jamky

Mechanismus: nejčastěji pád na nataženou paži v abdukci a zevní rotaci ramene (resp. vnitřní rotace trupu vůči natažené paži) vede k časté přední luxaci; méně často přímý pád na rameno způsobí luxaci zadní. Zadní luxace též může následovat po úrazu elektrickým proudem nebo po epileptickém záchvatu.

Klasifikace:

 • přední (hlavice před glenoideem): až 90% luxací
 • zadní: do 10%, klinicky méně patrná
 • dolní (luxatio erecta): vzácná, hlavice hmatná v axille, abdukční držení v rameni
 • horní: extrémně vzácná, spojena s frakturou acromionu, klíčku nebo AC luxací

Diagnostika:

 • klinika: změněná kontura v oblasti ramene, někdy hmatná konkavita glenoidu, paže v mírné abdukci, pacient si paži podpírá, pérovitý odpor při pokusu o upažení, kontrola prokrvení (pulzace na a. radialis), inervace periferie a senzitivita oblasti n. axillaris
 • RTG v přední a bočné projekci: též k vyloučení luxační fraktury
 • CT zhodnotí velikost Hillova-Sachsova defektu (na zadní ploše hlavice humeru) či Bankartovy léze (přední kraj glenoidu), které mohou být následkem a zároveň příčinou recidivujících luxací
Na RTG typická přední luxace. Dle tvaru lopatky na pravém RTG snímku je jasné, proč se této projekci říká Y projekce.
Převzato z amboss.com

Léčba: vždy co nejčasnější pokus o zavřenou repozici. V případě vyššího tonu svaloviny dopomůže krátká celková narkóza s myorelaxací nebo svodná interskalenická anestezie.

 • Zavřená repozice dle Hippokrata: tah v podélné ose paže v mírné zevní rotaci a 30° abdukci paže, jako hypomochlion je možné využít paty založené do axilly
 • další metody dle Artla či Kochera (riziko iatrogenní zlomeniny) na našem pracovišti nevyužíváme
 • po repozici nakládáme ramenní ortézu, opět zkontrolujeme prokrvení a inervaci periferie a kontrolní RTG. Doba imobilizace je stále tématem diskuze,většina pracovišť doporučuje cca 5 týdnů. Pacienti pod 40 let snadněji dosáhnou recidivy, ortézu ponecháváme spíše déle. Starší pacienti recidivují méně, ale jsou více náchylní k zatuhnutí kloubního pouzdra – ortézu ponecháváme spíše kratší dobu.

Operační léčba:

 • u nereponovatelných luxací, což je často případ luxační zlomeniny nebo inveterovaného vymknutí
 • poranění NC svazku
 • recidivující luxace při posttraumatické vazivové nestabilitě
 • Bankartova vazivová nebo kostní léze předního okraje glenoidu bývá příčinou recidivující přední luxace a je pak nutné kloubní pouzdro artroskopicky reinzerovat k okraji glenoidu
 • Hillův-Sachsův defekt je při recidivujících luxacích možné nahradit kostním allograftem
 • u pacientů do 25 let je někdy doporučována artroskopická inzerce kloubního pouzdra na labrum glenoidale už po prvním úrazu

Komplikace:

 • luxační zlomenina: nejčastěji odlomení velkého hrbolu; je možné řešit zavřenou repozicí a konzervativně, pokud není dislokace
 • odlomení hlavice je zatíženo vyšším rizikem avaskulární nekrózy a často vyžaduje otevřenou repozici
 • poranění brachiálního plexu: tlak hlavice může způsobit neurapraxii s omezením pohybu periferie; při časné repozici je spontánní zhojení rychlejší
 • poranění axillární tepny: přetažení s následnou subadventiciální rupturou, trombózou a okluzí lumen. Na periferii vymizí pulzace a diagnózu potvrdí angiografie. Nutná je intervence cévního chirurga.
 • recidivující luxace: z důvodu nestability oporných struktur viz výše.

POSTUPNĚ VYPRACOVÁVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE PRO SRZK:
Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*