10. Úraz. Mechanismy vzniku, charakteristika a prevence

Traumatologie

Tato témata z úrazové chirurgie sepisuji jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Vycházím ze zkušeností, že medici často nemohou dohledat adekvátní literaturu. Je buď příliš podrobná nebo nepřehledná. Může být těžké se zorientovat, jaký rozsah znalostí je přiměřený pregraduální výuce. Text je ovšem určen i pro ty mediky, kteří mají o traumatologii větší zájem. Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů. Kapitoly budou postupně přibývat. 
Zdroje: 
McRae E, Esser M. Practical Fracture Treatment. Fifth edition. Churchill Livingstone Elsevier 2008. 
Wendsche P, Veselý R et al. Traumatologie. Galén 2015 
ATLS Student Course Manual. American College of Surgeons 2012 
www.aofoundation.org
www.uptodate.com 
Zkušenosti mé a mých kolegů z I. chirurgické kliniky VFN a 1 LF UK 

Úraz je poškození těla náhlým a násilným působením zevních sil nezávisle na vůli postiženého. Poranění je označení pro anatomický následek úrazu. 

Mechanismy úrazu: 

Dopravní úrazy. Neustále narůstají, spojené s vysokým procentem smrtnosti a invalidity. Časté příčiny polytraumat. 

Jsou zaviněny náhlou decelerací vysoké kinetické energie. Při čelním nárazu dvou vozidel se jejich rychlosti sčítají. Typické mechanismy: 

  • náraz hrudníku na volant/airbag 
  • prudká flexe a následná extenze krční páteře (whiplash syndrom) s nebo bez úrazu hlavy (většinou po nárazu zezadu) 
  • náraz dolních končetin na přístrojovou desku s etážovým poraněním kolene, femuru, kyčle a pánve 

K prevenci úrazu slouží prvky ve formě deformačních zón karoserie, ochranných rámů, hlavové opěrky, bezpečnostního pásu, airbagu, dětské sedačky a zákazu sezení na předním sedadle do 12 let věku. 

U jednostopých vozidel je typické nitrolební poranění a poranění ramenního pletence. Nošení helmy je povinné u motorkářů a dětských cyklistů, u dospělých doporučené. U motocyklistů je z výhodou nošení kombinéz s výztuhami a krytím páteře. Cyklisté by měli využívat cyklostezek a používat světla za snížené viditelnosti. 

Úrazy chodců též patří mezi dopravní. Mnohočetná zranění jsou způsobena častěji odmrštěním než přejetím. Někdy chodec padne nejprve na karoserii a až poté na zem. 

Pracovní úrazy. Záleží na povaze práce, ale většinou se jedná o řezná či bodná poranění horních končetin, někdy i ztrátová poranění ruky. Polytrauma hrozí při pádu z výšky či přimáčknutí břemenem. Zasypání u výkopových prací může způsobit “crush syndrom”. V některých provozovnách hrozí úraz elektrickým proudem, popálení či poleptání. Prevence pracovního úrazu znamená mít k dispozici adekvátní ochranné pomůcky a používat je,  dbát na organizaci práce a nepracovat přesčas. 

Úrazy zemědělské. Těžká poranění vznikají při převrácení zemědělských strojů nebo pádem stromu při těžbě dřeva. K těmto úrazům dochází často v odlehlém terénu, vyproštění bývá obtížné a raněný se dostane k ošetření s prodlevou, při které hrozí dehydratace nebo podchlazení. Mobilní telefon by měl fasovat každý lesnický pracovník. Otevřené rány získané v zemědělství se častěji zánětlivě komplikují a kontrolovat očkování proti tetanu je jistě na místě. 

Domácí úrazy. Klasikou je pád na kluzké podlaze či zakopnutí. Senioři s frakturou krčku femuru uvádějí častokrát právě tento mechanismus. Neodbornou manipulací s přístroji dochází k úrazům elektrickým proudem. Noční můrou každého rodiče je popálení dítěte horkou vodou ze zvrhlé nádoby. 

Sportovní úrazy. My sportovci 🙂 si nejčastěji způsobíme poranění končetinová. Sdružená poranění hrozí při paraglidingu, motokrosu, lyžování nebo jezdectví. U organizovaných akcí je většinou zdravotnická pomoc zajištěna. Horší je to u rekreačních neorganizovaných sportů. Navíc netrénovaní rekreační sportovci častokrát přecení své možnosti, nemají adekvátní vybavení a neodhadnou klimatické podmínky. Skoky do mělké vody mohou být příčinou poranění krční páteře s následnou tetraplegií. Ruptura Achillovy šlachy je typická záležitost nerozcvičených sportovců středního věku. 

Kriminální úrazy. Mluvíme o násilné trestné činnosti a o bitkách. Dominují rány kontuzní, bodné a sečné. Střelná poranění jsou v ČR zatím stále ještě menšinová. 

POSTUPNĚ VYPRACOVÁVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE PRO SRZK: